• Menu

Voorwaarden Ballenkinderen

ACTIEVOORWAARDEN BALLENKIDS - ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Ballenkids gezocht!’ (hierna 'de Actie’). Deze actie wordt georganiseerd door WSM Worldwide Sports Management B.V., gevestigd
op Oostkade 20, 3261 KL, te Oud-Beijerland, ten behoeve van het ABN AMRO World Tennis Tournament, (hierna 'de Organisatie’).

2. De spelvoorwaarden worden uitsluitend op deze webpagina gecommuniceerd. Door deelname aan de Actie wordt de Deelnemer (hierna: 'Deelnemer’) geacht de spelvoorwaarden te
hebben geaccepteerd. Na acceptatie van de spelvoorwaarden zijn deze onvoorwaardelijk van toepassing.

3. De Organisatie behoudt zich het recht voor om promotionele acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en hierbij niet tot
uitkering van de prijzen over te gaan, zonder dat de Organisatie gehouden is enige schade aan Deelnemers te vergoeden.


DE ACTIE EN DE LOOPTIJD
1. De Actie vindt plaats op 17 november 2019 in Rotterdam. De geselecteerde winnaars komen later op verschillende momenten in actie tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament of de testmomenten.

2. De Deelnemer doet mee aan verschillende sportieve activiteiten, die samen met houding en gedrag tijdens de Actie, bepalend zijn voor zijn of haar resultaat. Aan het eind van de Actie worden alle winnaars geïnformeerd tijdens een prijsuitreiking.

3. Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd na afloop van de Actie op 17 november 2019.

DEELNEMERS

1. Deelname aan de Actie is voor iedereen toegankelijk die in februari 2020 de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar heeft. Betrokken partijen kunnen te allen tijde een Deelnemer verzoeken (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2. De Organisatie zal een Deelnemer aan de Actie van deelname uitsluiten wanneer de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. De Organisatie is nimmer aansprakelijk in het geval dat de uitnodiging voor deelname aan de actie niet ontvangen is per e-mail.

4. Iedere Deelnemer verleent door acceptatie van de spelvoorwaarden zijn/haar medewerking aan promotionele activiteiten in verband met de Actie zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat.

5. Deelname aan de Actie is gratis.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

1. Door acceptatie van de spelvoorwaarden van het Spel geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar beeltenis te publiceren op de site van ABN AMRO en ABN ARMO World Tennis Tournament, sociale media-­profielen van ABN AMRO en ABN AMRO World Tennis Tournament en in de nieuwsbrief van ABN AMRO en ABN AMRO World Tennis Tournament.

2. Deelnemer stemt in met publicatie van zijn/haar portret door ABN AMRO en ABN AMRO World Tennis Tournament voor publiciteitsdoeleinden indien de Deelnemer als ballenjongen of ballenmeisje in actie komt tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament.

3. Voorts geeft de Deelnemer aan de Organisatie toestemming om alle gegevens te verzamelen die de Organisatie noodzakelijk acht voor de uitreiking van de prijzen of de inzet van de Deelnemer als ballenjongen of ballenmeisje.

4. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG.

WIJZIGING SPELVOORWAARDEN
1. De Organisatie kan te allen tijde deze spelvoorwaarden, waaronder de in deze spelvoorwaarden weergegeven te winnen medewerking als ballenjongen of ballenmeisje, wijzigen.

KLACHTEN
1. Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met het door de Organisatie georganiseerde Spel, dan kan de Deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, schriftelijk aan de Organisatie kenbaar te maken.

2. De Organisatie streeft er naar de klacht spoedig te beantwoorden.

AANSPRAKELIJKHEID

1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan de Actie, of de inzet als ballenjongen of ballenmeisje.
2. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor eventuele schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van of in verband met het Spel.
3. Druk, spel, zet-­ of vergelijkbare fouten kunnen de Organisatie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie in het leven roepen.

TOEPASSELIJK RECHT
1. Op deze Spelvoorwaarden en het Spel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Sitemap | Disclaimer | Privacy & Cookies | Copyright 2020 Ahoy - www.ahoy.nl
Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER